Stellenbosse Dode- en Grafregisters

met verwante registers en agtergrondinligting


saamgestel deur

Ockert Malan
 

Die samesteller  verwelkom  kommentaar oor foute en ander gebreke
ten einde regstellings te maak

Opdrag

Opgedra aan my Ouers wat op persele 6388 en 6389 teen Papegaaisberg rus.

INHOUD

Die Stellenbosse Heemkring het in 2001 'n transkripsies  van die Stellenbosse sterfgevalle (insluitend die Doderegisters, Grootboek en Munisipale Graflys) op 'n stel 3 duim slapskyfies uitgegee. Nuwe tegnologie het dit nou moontlik gemaak om hierdie transkripsies aan te vul met beeldmateriaal en interessante agtergrondinligting, soos ander opgawes van sterftes en begrafnisse op Stellenbosch, ook van voor 1765, die aanvangsdatum van die vorige stel. 

(In slegs enkele gevalle is inligting is oor opskrifte op grafstene ingesluit. Sulke inligting, ook van Stellenbosch, is beskikbaar op die webblad van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika: www.gisa.org.za.)

Hierdie stel sluit in:

  'n Oorsig oor die Stellenbosse begraafplase

  'n Lys van persone wat/vir wie "kerklijke gerechtigheid" (begrafnisgelde) betaal het/is tussen 1710 en 1724.

  Die twee oudste gedokumenteerde grafte op Stellenbosch.

  'n Lys van persone wat in die kerk begrawe is.

  Die Doderegister van die N G Moederkerk (1756 tot ongeveer 1961)

  Meerlust se "Plattegrond der Graff Tombe en Kerkhoff"

  Die Grootboek van begrafnisse teen Steenenbrug/Papegaaisberg

  Die munisipale graflys van 1963 tot ongeveer 2000

Meer as 20 000 name met sterfdatums en aanvullende inligting word hier saamgevat. Daar is 'n groot mate van oorvleueling tussen die verskillende registers. Vollediger inligting oor 'n spesifieke persoon kan dikwels uit meer as een register saamgestel word.

Dit is te wagte dat foute of onsekerheid kan ontstaan by transkripsies. Fotokopiee van die oorspronklike dokumente asook digitale beelde daarvan, is beskikbaar by die Argief van die Heemkring.

Erkennings

 Aan mev van Niekerk, destyds van die Munisipaliteit Stellenbosch, wat toegang gereel het tot die Grootboek en die munisipale grafregister.

 Aan mnr Hannes Myburgh van Meerlust vir toegang tot die "Plattegrond der Graff Tombe en Kerkhoff" op hierdie historiese plaas.

  Aan Sasa Malan vir hulp met die transkripsies en in ander opsigte.

  Aan Cornie Malan vir tegniese hulp.

O G Malan
Stellenbosch
2009