Geskiedenis/History

 

 

 

STIGTING EN DOEL

 

Die vereniging het in 1968 ontstaan uit die begeerte van toegewyde inwoners om die kultuurerfenis van die dorp en distrik, dus van die "heem" Stellenbosch, te help bewaar, veral deur woord, beeld en klankmateriaal in 'n argief byeen te bring en te ontsluit.  Sedertdien het die Heemkring van krag tot krag gegaan en is steeds `n lewendige organisasie met `n passie vir bewaring.

 

FOUNDATION AND AIM

 

The association was founded in 1968 from the desire of a group of dedicated residents to preserve, especially through word, image and sound material, the cultural heritage of their town and district, the “heem” Stellenbosch and to bring this material together in an archive for preservation and release.  Since then the Heemkring has gone from strength to strength and is still a vibrant organization with a passion for preservation.

 

WAT BETEKEN “HEEMKRING"?         

 

Die ou Germaanse woord “heem” beteken oorspronklik o.a. "woonplek", "dorp", "vaderland". Vergelyk Engels“home” en Duits “heim” of “Heimat”. In Afrikaans ken ons dit ook nog in “heemraad”, “inheems” en “uitheems”.

'n Heemkring of heemvereniging hou hom dus besig met die kultuurdinge van 'n bepaalde heem (dorp/plek/woonplek).

 

WHAT DOES “HEEMKRING” MEAN ?

 

The old Germanic word “heem” originally means amongst other “dwelling”, “town”, “fatherland”.  Compare this to the English word “home” and the German “heim” or “Heimat”.  In Afrikaans you also have the words “heemraad”, “inheems” (indigenous) en “uitheems” (foreign).

A Heemkring or “heem” association keeps itself busy with the cultural things of a specific “heem” (town/place/ residence).

 

 

 

 

Panorama van die dorp Stellenbosch in die jaar 1710 / Panorama of the town Stellenbosch in the year 1710