Argief/Archive           


Voorgelegen, Dorpstraat

           


Heemargief


Die Heemkring het ‘n argief geleë in Voorgelegen, Dorpstraat 116, Stellenbosch. 
 
Die argief bevat:
             dokumente (briewe, kennisgewings, dagboeke, notules, manuskripte, ens)
 klankopnames: aanbiedings tydens ledevergaderings, ad hoc opnames van gesprekke met inwoners van Stellenbosch en van spesiale geleenthede, sedert 1968. Die beskikbare opnames is vanaf bande en kassette oorgeklank in mp3 formaat
foto's van mense, geboue, plekke
knipsels uit koerante (veral Eikestadnuus en Die Burger)
boeke waarvan die inhoud betrekking het op Stellenbosch
  Rekenaar-inventarisse bestaan vir meeste van die versamelings

Besoekure: Dinsdag - Donderdag, 09:00-13:00, slegs per afspraak

The Heemkring's archive is located in Voorgelegen, 116 Dorp Street, Stellenbosch
 
The archive contains:
documents (letters, notices, diaries, minutes, manuscripts, etc)
tape-recordings: presentations at meetings, ad hoc records of conversations  with residents of Stellenbosch, and of special events since 1968. The available recordings have been  transferred to mp3 format
photographs of people, buildings, places
newspaper clippings (mainly from Eikestadnuus and Die Burger)
books about Stellenbosch and its inhabitants
Digitised inventories exist for most of the data sets

Visiting hours: Tuesday-Thursday, 09:00 - 13:00, by appointment only